【怪壇異點靈】全球大洪水

 • 添加

  怪壇@邁步工房怪壇@邁步工房

  翻查一啲資料,全世界已知關於大洪水嘅傳說有幾百個,好多民族都有咁嘅傳說,包括中國、美索不達米亞、希臘、印度、瑪雅等文明入面都有發現洪水傳說⋯

  八點同大家一齊研究~!!

  嘉賓:Brian

  @上帝的信徒


  節目內容純粹嘉賓個人意見,與本台立場無關。

  ------------------------------------------------------

  Facebook 與CNfilms同步直播

  亦歡迎大家subscribe Patreon 月費支持
  Patreon:
  www.patreon.com/Weirdtales2 . ✨

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  {小邁步} 上線喇~~~睇下有乜正嘢買先!
  www.mindblowing.com.hk/

  Paypal:
  admin@mindblowing.com.hk ✨

  ------------------

  節目贊助商:(排名不分先後)
  Pet Care Trading 寵護貿易有限公司
  Pet to Nature 回歸自然寵物善終服務
  Wash your Pet Pet (Spa) Ltd
  Pet Pet by Pet Pet Group Ltd
  Wow! Hotel
  Pet Moment 愛寵印記有限公司
  元朗大橋街市 順興
  乾坤閣 - 翡翠玉器專門店
  Phoebe Y Image
  Mandy’s made with love
  Bouncy Animal Clinic

Florence Chan
Florence Chan

太正啦,幾時再請嘉賓上嚟? 想買齊兩本呀! 😭😭😭😭 強烈要求第一本再版 😆😆😆😆😆😆

10 天 前
Fiona Ching
Fiona Ching

The gate at my home was locked not by me on April 13 ! I was unable to get into my own home until a lock smith came to open the gate with difficulty !!! Reported to 'police' but they will not help at all and said they can see nothing suspicious ! Hong Kong is no longer safe!

28 天 前
jennet chan
jennet chan

真的佩服三位主持人,我好想知道如何以買那本書New York 那裡有得買嗎?請告知thanks

个月 前
陳植
陳植

想起大洪水,就想起那時,人類倒底是做了什麼,令神要用大洪水滅世.... 難道是戰爭? 世界各地這些年來不是也發生過大型戰爭嗎? 還使用了核武器,不是更殘暴危險嗎? 還是貪婪? 但是在現今的資本主義社會、名牌主義、唯物主義的社會,人都更貪婪吧⋯⋯ 那倒底上萬年前神用大洪水滅世,人類倒底做錯了什麼?

个月 前
poeycheung
poeycheung

係殺巨人呀,唔係殺人。巨人係人同墮落天使交合,所生出嚟嘅野種。

27 天 前
Ying lop Lee
Ying lop Lee

一個人造一隻大船?如何揾熱帶和冰封世界的生物,然後又忍受到氣温差異極大上船住咁多日?

个月 前
Ying lop Lee
Ying lop Lee

從來有人就有政治,誰敢肯定教會没有政治色彩?

个月 前
Ying lop Lee
Ying lop Lee

外星人

个月 前
Joan Chan
Joan Chan

第一次全集冇粗口,哈哈

个月 前
Lai Kwong Tsang
Lai Kwong Tsang

天文要同物理一齊讀㗎,白痴!!!!!!

个月 前
Dilys woo
Dilys woo

睇咁耐,好似得呢集,主持人講得最小嘢,但這集非常非常精彩!嘉賓的資料非常豐富,勁!

个月 前
Ka Keong Chan
Ka Keong Chan

我都是教友:但其實有冇想過伊甸園並不在地球內(而是另一個星系上)阿當/夏娃因犯罪才趕來地球生活,所以我估天主最早創造地球並不是給人..而只給動物生活,所以聖經記載創世頭幾天根本都冇預畀人用。

个月 前
poeycheung
poeycheung

你睇返聖經啦,有講伊甸園係响4條河嘅源頭位置㗎,每條河都有名寫住個喎。

27 天 前
Logos Logos
Logos Logos

@Ka Keong Chan 「伊甸園並不在地球內」?!不會吧!至少聖經並不是這樣描述! 傑出科學家 對宇宙來源的意見 伊 霍 爾 Fred Hoyle ( 英 . 天 體 物 理 學 家 ) : ( 在 探 索 宇 宙 形 成 的 過 程 中 ) 我 們 從 常 識 來 看 現 象 , 不 由 得 想 , 在 物 理 、 化 學 與 生 物 學 後 面 , 都 有 一 超 然 的 智 慧 存 在 ; 大 自 然 絕 對 沒 有 所 謂 盲 目 力 量 。 基 於 壓 倒 性 的 統 計 數 字 , 我 敢 下 此 斷 論 。 埃 利 斯 George Ellis ( 英 . 天 體 物 理 學 家 ) : 自 然 律 出 奇 精 密 , 也 極 為 複 雜 , 不 得 不 用 「 神 蹟 」 來 形 容 。 戴 維 思 Paul Davies ( 英 . 天 體 物 理 學 家 ) : 有 足 夠 的 證 據 叫 我 深 信 , 萬 物 背 後 有 一 種 動 力 , 於 創 造 這 個 宇 宙 時 , 將 自 然 界 中 的 數 字 調 整 至 恰 到 好 處 。 設 計 的 概 念 很 難 抗 拒 ( 揮 之 不 去 ) 。

个月 前
hk Taurus
hk Taurus

洪水事件當然可以係聖經(後者)抄蘇美爾神話啦, 聖經神話系統的始祖亞伯拉罕,本身就係响蘇美爾(巴比倫)的吾珥城走出黎,當時巴比倫的迦勒底吾珥本身就係信蘇美神話 意思係,出現希伯來文字寫成聖經之前的神話文字記錄,就是蘇美的楔形陶片文字,當時並冇紙張。 而現代一神宗教既神學push聖經係原宗既概念,就係無視"以陶片記事時代"的文字記錄。意思係現代教會只係肯揾"紙張記錄"既典藉支撐聖經原創性,而既然4000年前既亞伯拉罕根本冇紙亦冇希伯來文,記事當然就會用番居住地的方式,即是以陶板+楔形文記事 教會/護教學,先會鍾意用"未必後者抄前者"既混淆說法保護自已教派權威性,講穿左其實係怕搵到證據顯示記錄扭曲過會導致教派執笠冇+香油$收

个月 前
Logos Logos
Logos Logos

@hk Taurus 7.(a)聖經記載的洪水包括一個顯著的特徵,這特徵使「挪亞」洪水與從其他國家發現的洪水記載有所分別。世界各地及不同種族都流傳著與洪水有關的英勇故事:在巴比倫的故事中,稱呼他們的「挪亞」作「烏他拿比士」(Utnapishtim ),蘇默人有「古要特烏」(Ziusidru),希臘有「丟加良」(Deucalion),印度人的「馬奴」(Manu),夏威夷人有「奴喀」(Nu-u),墨西哥印第安人有「提斯比」(Tezpi),美國印第安人有「馬拿保斯何」 (Manabozho)。上述故事都指出在一次毀滅性的普世洪水中,只有一個生存者 (可能帶同他的妻子、兒女或一兩個朋友),在洪水退落後,這些生存者要負起在這個受破壞的地球繁殖後代的責任。 7.(b)但在全部有關洪水的故事中,只有聖經記載在洪水開始後各樣事情發生的準確日子:當「挪亞 」600 歲,2 月17日那天,大洪水便開始了;傾盆大雨持續了 40 天;在150 天之內,保持著最高的水位;到 了10 月初一日,山頂再露出水面了。根據創世記 8:6-9,在 47 日以後,鴿子的嘴叼著新擰下來的橄欖葉子,「挪亞」便知道有植物開始生長了。當他601 歲,正月初一日,「挪亞」出了方舟,當時方舟停在亞拉臘山上。由此看來,聖經所擁有的顯然是「挪亞」自己記錄下來的資料。 7.(c)巴比倫神話亦栩栩如生地描述「烏他拿比士」(Utnapishtim )怎樣建造他的方舟,卻沒有記載準確日期。 吉爾伽美什史詩(Gilgamesh Epic 泥版第十一)也和大部份經過數百至一千年口傳下來的傳說一樣,沒有記載洪水發生於那一年。 8.(a)巴比倫神話中的「烏他拿比士」所造的方舟是正方體的,裡面分作六層, 使全部動物可以在方舟內暫時居住;我們可以想像出這個方舟不大合乎實際需要,亦不適合用於海上航行。但「挪亞」的方舟便不同了,長 300肘,闊50肘,深30肘,正是大洋船的理想體積。假如在古時的 1 肘有 24 吋(洪水前人類的體格較以後人類爲魁梧,參創 6:4),那麽,「挪亞」的方舟便有 600 呎長、100 呎闊、60 呎深。若方舟的形狀像一隻盒子(從建方舟的特別目的看來,它很有可能像一個盒子),它的容積是3,600,000 立方呎。3,600,000 立方呎約等於2,000 輛大卡車,而每輛可載12-20 隻牛,60-80 隻豬,或80-100 隻羊。 8.(b)據動物學家指出,目前只有 290 種主要的動物比羊大,有 757 種主要動物的體積介乎羊與老鼠之 間,亦有1,358 種動物比老鼠還小。每種動物各兩隻可以很舒適地安置在 2,000 輛大卡車內,還有大量空間放置飼料。可是,「烏他拿比士」的方舟是正方形的,異常笨重,在大洪水時水面必定波濤洶湧,我們就很難想像這方舟可以盛載所有動物了。 而且,「耶和華」神莊嚴神聖,對宇宙有絕對主權,與巴比倫神話中異教神的妒忌與爭吵,豈只有別天淵!希伯來這段文字所用的都是嚴正的歷史措辭而且記載準確,反映出其資料來源乃出自一個著實參與這項冒險行動的人。 吉爾伽美什史詩卻充滿神話色彩,用語亦暗澀不明。 9.   如欲更詳盡地讀普世的洪水事 ,可參看:James Frazer, Folklore in the Old Testament vol. I (London: Macmillan and Co, 1919),較簡潔的作品有:Richard Andrea, Die Flutsagen ethno-graphisch betrachtet (Brunswick, 1981 )。有關巴比倫的洪水史詩,可參:Alexander Heidel,The Gilgamesh Epoc and Old Testament Parallels, 2nd ed.(Chicago: University of Chicago, 1949) 。 10.   1922年,英國考古學家倫德納·伍利(C. Leonard Woolley),對巴格達與波斯灣之間的美索不達米亞沙漠地帶進行考察挖掘,結果發現了蘇美古國吾珥城(Ur)的遺王族墓葬之下,有整整二公尺多厚的乾淨黏土沉積層。經過對黏土的分析研究後表明,這層乾淨的黏土屬於洪水沉積後的淤土。自此,伍利認為這個發現說明了美索不達米亞的古老傳說,以及聖經上記載的大洪水是曾經發生過的歷史事件。 https://zh.m.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B4%AA%E6%B0%B4 11.   蘇美人的記載年代比較早,大約在公元前1800年左右。不過,猶太人的始祖「亞伯拉罕」就是來自兩河流域的蘇美城鎮。「亞伯拉罕」與「蘇美人」共有對同一個事件的不同記載,那是很理所當然的事情。蘇美文件與舊約聖經的相似度比巴比倫文件高,尤其在洪水部分。但仍然有基本的一神、多神差異。 比較少人認為猶太人抄蘇美人的記載,那是因為猶太人後來進入埃及,跟蘇美人的接觸比較少。 12.   因此,不論就「相似度」、「動機」與「時間」來說,<創世記>抄襲巴比倫神話的可能性都是相當低的。然而,某程度近似的記載就在眼前,如果不是抄襲,那是什麼呢?呵呵!用學生作文例子想想就知道了,那就是「不同人對於同一事件的不同記載」。

个月 前
Logos Logos
Logos Logos

@hk Taurus 閣下之說未免來得沒有深入研究了。 1.   首先,我們來設想一個問題,如果某學校這兩天的作文題目是「恐怖份子攻擊美國」。你想老師看到的作文內容會如何?我們會說這些學生都是抄襲的嗎? 當我們看到公元前2000年到公元前700的聖經記載某件事,又挖掘到公元前1400年到公元前700年的巴比倫有類似的記載,又挖掘到公元前2000多年的蘇美人也有類似記載。我們的結論難道就只可以是一個「抄襲」而已? 2.   通常,抄襲論者都是假設猶太人抄襲巴比倫人的神話(蘇美爾民族的神話剛剛發現,還沒有人開始認真的說猶太人抄襲之)。而且是因為猶太人被擄到巴比倫之後,受巴比倫文化影響,回耶路撒冷後才抄襲的。這樣的說法就必須找到: 一、猶太人抄襲巴比倫人神話的動機; 二、舊約聖經的資料必須遲過公元前約538-430年(猶太人在緊接被擄巴比倫之後 歸回那段時期「被擄後時期」)形成; 三、舊約聖經的資料要與巴比倫的神話資料很接近。 3.   「動機」的話,一般抄襲論者會說猶太人在被擄到巴比倫以前沒有「創世觀」,所以才會想要架構一個「創世神話」。時間的問題等一下再討論,單單就動機來說,我們由聖經所記錄的資料看來,當時的文士恐怕不至於有動機要抄異教徒的神話。姑且不論猶太人被擄到巴比倫僅短短的70年,在這種時間內一個民族是否會忘記自己的傳統,而把敵人的傳統當自己的傳統?在這方面許多學者都已經質疑過了。以下引幾段聖經給大家參考: 4.   <以斯拉記>(公元前485年) 10:9-12「於是,猶大和便雅憫眾人,三日之內都聚集在耶路撒冷。那日正是九月二十日,眾人都坐在神殿前的寬闊處;因這事,又因下大雨,就都戰兢。祭司以斯拉站起來,對他們說:你們有罪了;因你們娶了外邦的女子為妻,增添以色列人的罪惡。現在當向耶和華─你們列祖的神認罪,遵行他的旨意,離絕這些國的民和外邦的女子。會眾都大聲回答說:我們必照著你的話行,」 <尼希米記>(公元前432年) 13:23-25「那些日子,我也見猶大人娶了亞實突、亞捫、摩押的女子為妻。他們的兒女說話,一半是亞實突的話,不會說猶大的話,所說的是照著各族的方言。我就斥責他們,咒詛他們,打了他們幾個人,拔下他們的頭髮,叫他們指著神起誓,必不將自己的女兒嫁給外邦人的兒子,也不為自己和兒子娶他們的女兒。」 其中,<以斯拉記>更值得注意,因為這個「以斯拉」就是傳統上認為將摩西<五經>與先知書集結成聖經舊約雛形的人。抄襲論者基本上也假設舊約聖經是在這時代完成(至少認為以斯拉扮演重要角色)。以上所引用的經文,僅僅是<以斯拉記>與<尼希米記>的一小部分,當時的「以斯拉」與「尼希米」,根本是猶太種族主義者,要求要百姓與外國人分別出來,這樣的人,你說他們會帶頭抄襲或容許聖經中抄襲其他民族的資料嗎? 5.   「時間」問題。到底摩西<五經>(一般被認為抄襲的部分)是否在公元前約538-430年以後才著作完成?這個問題得要感謝死海古卷的挖掘,死海古卷中,最古老的經卷是抄寫於公元前250年(有兩卷:<出埃及記>與<利未記>抄在同一卷,另一卷是<撒母耳記>),其中一卷正是摩西<五經>中的一卷。<創世記>(人家說抄襲神話就是指這卷)最早的抄本是公元前150年,但文字是特殊的「古希伯來文」(這種文字盛行於公元前600年左右)。這表示抄寫死海古卷的昆藍社群中擁有「古希伯來文創世記」的藏書(所以公元前150年才有的抄寫嘛!)。故我們可以合理的推論公元前600年,<創世記>已經存在了。 而且,昆藍社群是一個離群索居的教派,他們有的「古希伯來文創世記」也不可能是「原著」,一定是抄本而已。這樣說來,<創世記>的著作年代絕對是早於公元前600年(猶太人是公元前605/597/586年被擄到巴比倫)。這樣....<創世記>中的神話還有可能是抄巴比倫人的神話嗎? 6.   相似程度如何?至少舊約的記載都是「一神論」的內涵,巴比倫的神話則是「多神論」,整個神學觀念與基礎是有截然不同的差異。 而且,當我們察覺蘇美爾/巴比倫神話與聖經的記載截然不同時,抄襲的意見便不大可能了。

个月 前
Johnson Chu
Johnson Chu

片頭重複重複又重複 頭都暈轉channel吾睇

个月 前
MR dang
MR dang

对他们来说年可能是一秒钟

个月 前
kit vinz
kit vinz

嘉宾很棒! 节目也是棒!!!

个月 前
康师傅
康师傅

睇这个,不如睇荣耀盼望 ,梁日华牧师讲呢个先精彩!

个月 前
Five Cents
Five Cents

一家八口四男四主婦的能建什麽船,挪亞有二百家奴?二十呎船差不多。猶大地並不產寒帶的20ft+木材,必須由北方運入。加拿大一條14呎本地樹木cost US$200,誰運?8個人可移動一噸重樹木?大衛王一生才替所羅門王募備足夠木材建聖殿。挪亞有多大財力人力從北方運来木材?富若巴比倫及希臘也沒有能力建這規模的船,四壯男能建遼寧号? 澳洲、美洲、非洲等寒温熱帶動物在中東沒有。150天的水浸怎會毀滅木/石材文物,文化?尼羅河每年泛濫也一百天。

2 个月 前
Logos Logos
Logos Logos

@Five Cents 不要低估古代人的文明,亦不要以為挪亞時代沒有那種文明

个月 前
Logos Logos
Logos Logos

@Five Cents 你講得輕鬆,甚麼沙漠底層就是,你那知當時是這樣呢? 暴露了你根本無研究,連sandstone與limestone都搞不清,看吧! 零距離科學:金字塔之謎——古夫金字塔 https://www-thenewslens-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.thenewslens.com/amparticle/127852?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D 金字塔建造在一塊天然的岩石上,上方則是由石灰石(Limestone)搭砌而成。到目前為止,考古學家共發現了三個墓室,分別是深入天然岩石30米深的地下墓室(Subterranean chamber)、在金字塔南北兩面正中間的王后墓室(Queen’s chamber)與及位置再高一點的國王墓室(King’s chamber)。 對考古學家而言,更讓他們著迷的是,在科技匱乏、起重裝置欠奉的四千多年前,這些金字塔是如何被建造? 大量石塊是如何被運送? 這是其中一個最讓人摸不著頭腦的問題。石塊平均重量為1.5噸,其中一些相信是來自附近的石礦場,另一些則是由幾十,甚至幾百公里以外的地方運到金字塔選址。2013年終於迎來一個重大發現,一隊法國考古隊伍在紅海附近山洞中發現莎草紙卷(Papyrus rolls),當中內容包括古埃及工人梅勒(Merer)的工作日誌,講述石塊如何從圖拉(Tora)運到吉薩(Giza)。古埃及人是靠尼羅河以船隻運送石塊,但尼羅河跟金字塔選址有一段距離,那該怎麼辦?原來他們在金字塔附近開墾了一個人工湖,又開鑿了一條運河連接尼羅河和人工湖。運輸之謎終於解開。

个月 前
Five Cents
Five Cents

金字塔石材是sand stone, 較花剛石soft開採相當容易,沙漠底層就是。Ancient Greek建築支柱及地基(Olympics site)皆用便宜sand stone. 舊約称留在埃及的以色列人參與建towers, 还没有pyramid 這term。房子磚則用蘆葦fibre混合mud. 砌萬里長城比砌Lego般金字塔(没architectural features可言) 難佷多.

个月 前
Logos Logos
Logos Logos

@Five Cents 你所引述的不能推論出什麼!如依這邏輯思維,那麼埃及金字塔當時怎能建成呢?未免過於skepticism!

个月 前
Five Cents
Five Cents

我現住在河邊,每天看工人用拖拉机從河中(用河流運送)拖樹木(每株数噸重)進飛机庫般大的木廠,内面的heavy equipment 之大不是你們城市人所能想像; 想像一百年前,process樹木所須的人力。我在北部(零下30°c)農業部工作,木材在雪山不可能存在二百年不completely decompose to dust, 沒有510'方舟存在雪山4800年的概念。在零下空氣中水份变了crystal是絕對乾燥,樹木是水和mineral做成,建築木材中水份是不断escape/decompose. 現代的防腐剂封閉濕度escape也難保存500年。建築木材是經过多間工廠process,fabricate才能delivered to work site. Standard light pole 是17', 510'(1 1/2 foot ball field) 方舟是多少株樹木連接而成?現代科技也是不可能(involved的力學及fluid mechanics).还未說经济及樹木supply問題,猶大不是寒温帶,我們是-35°C䂨50'+樹木。 參閱 "Life-Size Noah's Ark To Open Amid A Flood Of Skepticism" by NPR July 5,2016.

个月 前
水good水
水good水

勁.佢係咪地球人👽

2 个月 前
Eric Long
Eric Long

其實神同埋天使就係外星文明

2 个月 前
LEO LEUNG
LEO LEUNG

好有智慧分享

2 个月 前
免费试用翻墙VPN机场注册登录xd135点xyz
免费试用翻墙VPN机场注册登录xd135点xyz

真係好鬼正,睇到急尿都唔想按暫停🤣🤣 就黎帶埋新現話入廁所

2 个月 前
steven lau
steven lau

以家有無巨人遺跡揾到?如果有就正!

2 个月 前
Siu Winnie
Siu Winnie

我好支持這類基督徒,因為經過19年之後,我對聖經的真確性存疑更大,一直以為只有自己是如此,原來自己不是異類,很開心! 對信仰的信心是有的,但是有種懷疑我們因何失去了驅鬼的能力呢?眼看我們和保羅、約翰,好像也是同樣經過決志、受浸、祈禱的情況下成為信徒,但是根本無法解釋,現代信徒是沒有驅鬼的能力!一定是有些事去做的,但對政權會有影響的。(強調是:我懷疑)

2 个月 前
Rui Z
Rui Z

科学家认为大洪水因为冰川期结束,冰融化导致全球陆地洪水

2 个月 前
Yue Andrew
Yue Andrew

巨人搬石頭䞷䞷起金字塔?比正常人大10倍啫,得唔得呀?巨人搬一塊石頭重十幾噸,對比起正常人搬一塊重一噸多石頭。再者,如果將這塊一噸幾重的石頭用四個現代人同時搬,每個人負重都差不多500磅以上(1英噸=2000磅)。八個現代人搬縮細石頭每人都要負荷250磅,八個人都應該擠滿搬運空間喎,重要每5分鐘砌一塊石頭?而且金字塔上面有啲石頭重五十噸以上... 巨人都搬唔到喎,真係吹得就吹!

2 个月 前
poeycheung
poeycheung

啲巨人有超能力咪得囉

27 天 前
BoBo
BoBo

以諾書邊度有?好似好正!

2 个月 前
oolam lam
oolam lam

發覺佢無講長方形左下角係乜,不過好正

2 个月 前
henry chung
henry chung

夾胡籚好好笑!

2 个月 前
henry chung
henry chung

睇得出lee 集預備得很用心。可唔可以講多D watcher。

2 个月 前
cindy cheung
cindy cheung

睇左兩次,太多資料,都未明晒😂

2 个月 前
wu jay
wu jay

歲差矩形左下角又是什麼?

2 个月 前
Alan Chan
Alan Chan

如果講埋三星堆更好

2 个月 前
lai crystal
lai crystal

怪壇多元化,good!

2 个月 前
pong lau
pong lau

七聖賢好得閒,周圍去!

2 个月 前
Desmond chan
Desmond chan

彗星撞下來,不只是洪水,應該有大地震。

2 个月 前
steven lau
steven lau

睇第二次

2 个月 前
Duk Lun Ham
Duk Lun Ham

什麽大洪水?是大吹水吧! 慧星撞地球,将全部冰川溶了,变成大洪水?有无物理学常识? 冰溶了变成水,其体积是会变小,不是变大增加呵!又怎会引起全球大洪水的呢? 又,Ever Given 这条超级货柜船,是可载 24,000 个货柜, 船上甲板以上;当然不止可放 400个货柜,应该是近 10,000 个! 什麽方舟,可载全球动植物,供水供食一百五十日,又、 在水退後,动物各自落山回家,渡过沙漠、渡海,回到南美洲、南、北极...,简直是荒谬到极!

2 个月 前
Duk Lun Ham
Duk Lun Ham

@wu jay 還有天空開民個窗,洪水不斷下來!這是聖經說的!聖人經一定不會有錯的!

2 个月 前
wu jay
wu jay

彗星是含有大量水份的星體,這是額外水份來源

2 个月 前
Yue Andrew
Yue Andrew

Anunnaki 係蘇美爾創世神, 點會係墮落天使呢? 真係亂咁噏.

2 个月 前
J J Lau
J J Lau

問,外星生物,也是上帝創做的?上帝又創做了黑洞?蟲洞?腦洞? 巨人因為不是上帝創做的,又不聽話,所以,上帝就要用大洪水,有用其他方法,將所有地球是的—巨人消滅? 但是,有一個巨人,攀著方舟頂部,不用吃喝百多日,就倖存下來?繼續繁衍? 大慧星撞地球,令地球發生大洪水?淹過所有高山?百多日後,洪水退了?但是,卻沒有留下足夠證據?這也是正確的科學結論?

2 个月 前
cindy cheung
cindy cheung

👍🏻 怪壇越來越吸引!

2 个月 前
pong lau
pong lau

精彩!要求再上黎!

2 个月 前
oolam lam
oolam lam

無辦法唔睇多幾次!無得頂!

2 个月 前
Alan Chan
Alan Chan

起正呀!不過要返睇幾次先會明得晒!

2 个月 前
Angel Angel
Angel Angel

很精彩,看了三次,但還未完全消化。😂

2 个月 前
abornbeauty
abornbeauty

good

2 个月 前
加特林
加特林

載到都仲要有活空間,食物。

2 个月 前
加特林
加特林

人係神做出嚟!咁人犯罪即係神做的人有問題。係神做得唔完美。

2 个月 前
加特林
加特林

遠古外星人

2 个月 前
Dicky Kwok
Dicky Kwok

條肥婆真係好撚煩

2 个月 前
鄉講仁
鄉講仁

羅啊賓州被人發現咗啦

2 个月 前
Kevin Cheng
Kevin Cheng

無知,挪亞有撚咁多錢去買嘢食咩,仲要儲糧咁多動物只船要幾大,一條友造要造幾多年,神系咪畀埋錢同時間佢,先至放洪水,你們咁都信,你們儍㗎😮😡😰😨😱

2 个月 前
鄉講仁
鄉講仁

真係儍㗎同你壹樣OK

2 个月 前
Jj Chung
Jj Chung

內容精彩!要再聽

2 个月 前
lam cherria
lam cherria

Brian真係好正呀!可惜竟然接受上埋呢啲hi節目以妖言惑眾就係人都知,影响晒Brian自己正氣智慧嘅形象!!

2 个月 前
Mik & Tes
Mik & Tes

當聖經係真正的人類歷史就更係妖言惑眾啦🤣

2 个月 前
Sniper p
Sniper p

宇宙總星體擁有液態水比例暫時已知不多!神愛世人偏偏利用最罕有物質去滅世!有趣

2 个月 前
Patty Ho
Patty Ho

怪壇越黎越正,題材越來越廣闊,越來越多元化,真係好鬼正,睇到急尿都唔想按暫停🤣🤣 就黎帶埋新現話入廁所

2 个月 前
abbie chan
abbie chan

好正,主題愈來愈廣。希望做多D神秘學節目。網上雖然有唔少,但台灣普通話多,廣東話親切D。

2 个月 前
J J Lau
J J Lau

全球大洪水,淹過了喜馬拉亞山、超過一百五十日?從科學角度看,難以置信!水從那裡來,又往那裡去了? 所有陸上動物,都是上了方舟、倖存下來?澳洲、美洲的動物,又是怎樣能游過大海,走過中東沙漠,上方舟的? 方舟儲了足夠食物,水,給所有動物用?食蟻獸靠吃什麼,可生存超過一百五十日呢?方舟上只有兩只螞蟻哪! 方舟的淡水,足夠所有動物食用?在沒有電力、沒有冷凍設備的理境下,獅子、狼、豹...都不會餓死? 獅子一天吃多少磅肉?方舟故事,太多犯駁的地方,全不合邏輯理念! 在大洪水後,全地球只剩下八個人,從那時起,是靠著諾亞家族八個人,互相交雜繁衍,至今、令地球有七十億人?其中,包括黑人、包括黃種人、白人?有人說,還要死撐方舟故事是事實的人,是不宗教盲流? 聖經說,大洪水滅地球人類後,才出現第一次的彩虹?這個,全不合科學理念!

2 个月 前
Logos Logos
Logos Logos

@J J Lau 你用下腦啦,大量雨水可以飲用㗎! 人口問題,你認真研究下先講啦!你大可以去維基發表你的偉論喎,link: https://zh.m.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E5%8F%B2 你又知大洪水前已有彩虹出現? 你繼續吹、無研究、死撐吧!

个月 前
J J Lau
J J Lau

@Logos Logos 不用吹啦:大陸共產黨建國時人口七億,七十年後,人口十四億!你還想吹什麼? 現在的全球人類,都是諾亞八人家族的後代?包括黑人,黃種人?拿!用下腦啦!在方舟上面的動植物,渡過一百多日,就連水都唔夠飲啦,大洪水! 方舟只有幾只螞蟻,食蟻戰吃什麼去生存一百日?南美洲的動物,又是怎能樣過大海去中東、行沙漠去找諾亞,—去登上什麼方舟呢?彩紅在大洪水後才出現?…拿!還要死撐嗎?

个月 前
Logos Logos
Logos Logos

@J J Lau 回應你3星期前提到的 Richard Dawkins: 若你看過Richard Dawkins的 "The God Delusion" (2006年),你又可曾反思過Deepak Chopra的“The future of God”(2014年)嗎?其中有一章標題為 : “Dawkins and His Delusions”. “As Deepak explains, Dawkins's materialism is the delusion, not God. Eastern spiritualists, Western constructivists, and quantum physicists agree – the mind shapes, if not creates, the world. ….. The ‘Watchmaker’ isn't blind. Dawkins is.” -- Stuart Hameroff, M.D., professor of anesthesiology and psychology director of the Center for Consciousness Studies at the University of Arizona. “….. ‘The Future of God’ is important for two reasons. First, and this is marvelous, Deepak has done a wonderful job of debunking the so-called debunkers, people like Richard Dawkins, who, it seems, cannot even distinguish between popular and esoteric aspects of religion. The latter is about spirituality, which has found new support from quantum physics and other recent breakthrough in science. The second reason for the book's importance is that it really is a reliable guide to why and how you can seek God in even these confusing times.” -- Amit Goswami, quantum physicist and author of ‘The Self-Aware Universe’ and ‘The Quantum Doctor’. 你好好的反思吧!

个月 前
Logos Logos
Logos Logos

@J J Lau 回應你幾點: 3. 至於世界人口,以你的邏輯理念,你可以想像到短短在過去的不足200年間,世界人口由估計約10億急增至現時的超過75億嗎?據研究,於公元前500年世界人口約只有1億。可參考:維基「人口史」

个月 前
Logos Logos
Logos Logos

@J J Lau 回應你幾點: 2. 地質學家採取不同立場來看聖經的真確性。有某些地質學家認爲,在地球各部份新生代(Cenozoic )地層中, 由地震引起的碎亂可以解釋爲由挪亞的洪水引起(參創7:11 ;「那一天,大淵的 泉源都裂開了」)。在新生代的某些地層內,碎石夾雜著大石頭;據我們目前所有 的知識,上述現象似乎可以合理地解釋爲猛烈的潮水及水的震動所引起。普世之 中,洪水猛烈程度的最有力證據可能如下文所述:在北美洲及歐洲多處地方,發 掘出極大量「更新世」(或「洪積世」,即 P1eis-tocene)或「新世」(Recent )的動物化石,這些動物化石都非常淩亂,而且都在含骨化石的地層裂縫找到。 維榮高(Rehwinkel)於其著作 The Flood中指出,含骨化石的裂縫甚至可在頗高 的山上找到,裂縫的深度由 140-300 尺不等。因爲沒有一件化石是完整的,所以 作出如下結論也與事實相去不遠;這些動物(包括巨象[mammoth]、狼、公牛、 土狼[hyena]、犀牛、歐洲野牛[aurochs]、熊,還有其他較細小的哺乳類動物) 跌入這些裂縫裏時,沒有一只是活著的,它們也不是被大浪捲進去。因爲有方解 石( Calcite )將這些雜亂無章的骨鞏固起來,所以它們必然是沈積入裂縫裏的。 在黑海附近的敖得薩(Odessa ),伯羅奔尼撒(PeloPonnesus )對開的吉非拉島 (Kythera),馬爾他島(Malta),直布羅陀山(Rock of Gibraltar),甚至內布拉斯加( Nebraska )的亞基泉(Agate Springs ),考古學家於 1876 年在此處發掘了超過10英畝地方,也有發現上述裂縫。

个月 前
Shelbybootie
Shelbybootie

好精彩又清晰,非常正!

2 个月 前
Taymcl1125
Taymcl1125

自細就對古文明好有興趣, 好想知人類起源!今集太正要 encore!!!!

2 个月 前
Tsang Wai Cheong Billy
Tsang Wai Cheong Billy

好節目。大家分享。

2 个月 前
I love HK
I love HK

今節目非常精彩 多謝嘉賓 真係唔忍心佢講到聲都沙埋。多謝分享!

2 个月 前
kwo wuwa
kwo wuwa

天文地理 歷史增知識多謝

2 个月 前
evojacky
evojacky

如果呢位嘉賓睇麻一本書叫做「生命之花」 佢應該會解開一切謎團!只差一步

2 个月 前
poeycheung
poeycheung

@Mik & Tes 佢係用天文學、民俗學、不同宗教去研究古文明,而唔係用基督教角度喎

27 天 前
Mik & Tes
Mik & Tes

佢係佢自己個channel 講過生命之花係邪野,佢用基督教角度去硏究古文明根本係坐井觀天。

2 个月 前
go go
go go

國王與巫女在觀星塔上交溝~ 都並非誇張, 我在其他 神話歷史頻道聽過 象徵皇帝得到天授皇權~ 我忘記出自哪

2 个月 前
evojacky
evojacky

古時太極,瑜伽都係108式,念珠108粒,科學家尼古拉斯特拉3,6,9定律,全部同宇宙星體連結有關,人體中有七個能量帶叫「脈輪」七隻顏色光....七位賢者...七日創造天地....七七四十九曰......!除咗巨人,當時仲有一啲超次元人類,幫助興建,為咗穩定地球嘅能量帶,同接收天狼星,獵戶座嘅要帶....等宇宙資訊!

2 个月 前
poeycheung
poeycheung

即係話,各宗教的呢啲數字,唔係巧合,而係有天文學嘅原因。

27 天 前
abbie chan
abbie chan

彿教也有108種煩惱,道教有108星宿。 lee d 數字的確有特別意思

2 个月 前
Jason
Jason

古代人世界觀好細,好似前排強國水浸咁,古人會以為全世界都浸曬,其實只係一個省。而且各古文有記錄洪水都好普通,咁多千年總有一次大洪水。唔可以當聖經講果次大洪水係全球化洪水

2 个月 前
Ken Ng
Ken Ng

浸到山上,明顯係全球性

2 个月 前
高橋白沙
高橋白沙

好正👍😇🌈要買本書📚同去國度見識見識!

2 个月 前
Snowbug SOSworld
Snowbug SOSworld

天使係外星人既話咩都合理

2 个月 前
F Lo
F Lo

Noah 有無相關知識去收集各動植物品種,飼養動物,培植植物……看圖方舟是平底,好易反艇!

2 个月 前
liem kin
liem kin

西琴先生地球編年史 以諾書.. 咁樣講講下,好快又會講到共濟會光明會😂

2 个月 前
Ken Ng
Ken Ng

@abbie chan 共產黨對抗緊共濟會

2 个月 前
abbie chan
abbie chan

我想聽共x會呀。

2 个月 前
T Ho
T Ho

我雖然係彿敎徒,但都好鐘意聽古文明。相信萬法歸宗,從善即得

2 个月 前
關你柒事
關你柒事

洪水快快來掃走所有惡魔!!!!

2 个月 前
leopang2969hk
leopang2969hk

好期待Brian同卓飛合作整個crossover, 究竟墮落天使, 光明會, 蜥蜴人... 當中有咩關係?

2 个月 前
hohowan7e
hohowan7e

假設沒神力或神蹟等暫不能被科學證明的情況下: 聖經話洪水為滅有罪生物,那洪水滅不了魚蝦蟹而只減到大部份陸地動物,是否獨是魚蝦蟹無罪?! 這麽多淡水溝淡海水,而水咸淡比例錯亂,那咸水及淡水生物怎能生存下來? 地球上突然多了這麽多水在表面,那地球自轉及地磁應大變而萬物平衡很可能已失衡而令萬物怎生存及其後怎回歸平衡? 方舟怎存百萬獸?! 舟上眾獸吃甚麽?! 區區方舟怎夠糧?無知不懂怎計量! 估數只单靠聖經, 物種數據出自誰?其他數據出自誰?洪水以後才種植,萬獸應該已餓死! 食肉群獸食其他,其他動物怎繼後?若是洪水淡化水,現今海水會很淡,大水之量怎樣來?洪水最後退那裹?大水若然高似山,地球自轉會極慢! 生態即刻失平衡,生物生存近不能,蜉蝣生存很短暫,舟上幾天已绝種,還有其他短命貴,怎能生存到今日?舟上若然有繁殖。或者舟上有瘟疫,舟上生態即失衡! 信聖經是信宗教,别把神話當科學! 若是水後無他人,只剩羅亞這一家,亂倫又豈不是罪?何解羅亞是聖人,義人解作是純種,應看英文的經文,又可翻看希伯來,字眼是否意純種。若然不是纯種意,聖經又被人竊改?! P.S. 聯合国環境署最新發布的一份報告稱,地球上共有870萬種生物,其中包括650萬種陆地生物和220萬種海洋生物。(注: 暫時手上只有聯合國的資料,有人有更好的物種數量資料可客觀提出,但不要靠估便說陸地生物約九千多種但無交多資料出於何處給世人論證!) 那方舟如何載六百多萬種生物或(六百萬的14%至15%)约一百萬種而數量約達二百多萬隻生物?! 不要說有些要七對!還要處理各生物食、飲、睡、糞、尿、病、死、玩等等事項???) 假設方舟只收二百萬或五百萬種陸地生物而每種生物要一立方尺,那要二百萬至五百萬立方尺,遠遠大於片中嘉賓說方舟長乘寬乘高的總11萬立方尺! 重未計要存放水、糧、葯、雜物等等比二百萬至五百萬隻動物!!! (注: 曾經有個叫兒歌世界的留言者作出不少評論及此人撑古代無亂倫而雖然此人自稱不是基督徒都信聖經的全球洪水係真的,而導致下面大量此人跟我互評的內容及其他人的留言,我又批評兒歌世界此人撑亂倫及為何信聖經但又不是基督徒這麽矛盾,最终兒歌世界此人多篇回應不知何解自行在YouTube消失了而只剩下我對此人評論的回應,兒歌世界此人重改名為@H或@BoBo或其他化名! ,而其他不少人加入論戰,有心機看的正常人可詳看一下! 片中的講者話伊甸園在現今的敘利亞,又估 510尺長x85尺寬x51尺高分三層而容量约11萬立方尺是方舟的總体積,估方舟足夠載當時全部陸地動物及足夠食物,另全世界2%動物是陸地動物及估約9萬8隻動物要上方舟及羅亞(挪亞)只帶植物種籽及動物BB上方舟(聖經無講是這樣的),而他大部份講的內容只靠聖經而無什麼其他客觀證據,故我不認同上述他講的是科學可信而不是神話!詳見聯合國估算陸地動物有多少種及我所寫以下的各篇以指出一些可疑之處。是基督徒,非基督徒還是敵基督好難分!)

2 个月 前
lai crystal
lai crystal

最cheap既人係 hohowan7e, 自己答完人野就Block

2 个月 前
hohowan7e
hohowan7e

@tse Rachel 其實你都無講過D有先實內容嘅乜乜,當然無乜嘢可回你啦,保重!

2 个月 前
hohowan7e
hohowan7e

@kelvin leung 回應你只需: 第一乜乜,弟二乜乜,第三乜乜,所以你的評論不成立即可,因為你所說的除了第一項,其他無乜證據同points,保重!

2 个月 前
hohowan7e
hohowan7e

@wu jay 不客氣,亦多謝你的讚美,無論你真心或假意啦! 保重!

2 个月 前
hohowan7e
hohowan7e

@lai crystal 你客觀比較下小丑或潑婦駡街的講話內容,有咁多論証才講,而我唔認同你的無充足證據的評論! 保重!

2 个月 前
Ling Ceci
Ling Ceci

返睇兩次

2 个月 前
A T
A T

講解得很清楚👍

2 个月 前
Ikea_Bear_C
Ikea_Bear_C

依集要睇好多次

2 个月 前
Tammy Lai
Tammy Lai

好精彩!講得非常清楚流利易明! 專業有料。有增進到智識。加油

2 个月 前
Kerry Ho
Kerry Ho

Brain 有機會再到怪壇分享古文明。

2 个月 前
Kerry Ho
Kerry Ho

這一集很好聽!會否再來分享!

2 个月 前
Lee Wingyee
Lee Wingyee

現在張枱大又長,看上去感覺上好舒服👍👍,以前細细張,你們擠在一齊 ,看似好逼夾呀!

2 个月 前
Car仔
Car仔

太精彩,天文,古文明,正👍🏻👍🏻👍🏻

2 个月 前
Bruce Cheng
Bruce Cheng

brian 個樣真係好似 老師....勁呀.

2 个月 前
kh w
kh w

其實。。。佢真係老師 以前教過我。。。

2 个月 前
abbie chan
abbie chan

好高質,聽足2小時。

2 个月 前
六雲
六雲

剛醒起宇宙頻率也是432Hz

2 个月 前
Panda Law
Panda Law

第一集再版啦~

2 个月 前
ken kwan
ken kwan

可唔可以講多集巨人?

2 个月 前
ken kwan
ken kwan

好正!好多資訊。翻聽左2次。

2 个月 前
罷工中的車長
罷工中的車長

全球大紅水 係咪好D呢

2 个月 前
Ding Ding FU
Ding Ding FU

今集超超超正!聽咗三次!!!!!

2 个月 前
JL Lee
JL Lee

好想呢個嘉賓上多d黎分享多d

2 个月 前
Steve Leung
Steve Leung

( 巨人族 )嘅創造好有可能係 ( 生化戰士 ) 結合 ( 守望者 )嘅高智慧在 ( 地球上 )企圖自立王國, 意圖脱離 ( 神的控制 )! 所以 ( 神 )不能容忍必須要毀滅佢哋!

2 个月 前
Lai Wing Cheung
Lai Wing Cheung

天使只食unleavened bread 咁未能證實係人類系統屬血氣??? made a feast未必有肉嘅存在 人的犯錯角度 據你們所講神要滅巨人啫 為何滅埋其他人呢??? 何處講神的靈住在天使裏面呢??? 創2:7 只講神吹氣給人亞當

2 个月 前
Lai Wing Cheung
Lai Wing Cheung

@summerkwong 讀書死 死讀書

2 个月 前
summerkwong
summerkwong

@Lai Wing Cheung 我純粹回應你問點解要消滅其他人, 原因因為當時地上充滿暴力, 人終日心裏所想的盡都是惡事 這也不排除有消滅巨人嘅原因, 兩者沒有衝突

2 个月 前
Lai Wing Cheung
Lai Wing Cheung

@summerkwong 吾該睇完條片先講 我回應片中所說的巨人結論 因為佢哋認為那些神的兒子們不是地上的人類

2 个月 前
summerkwong
summerkwong

耶和華見人在地上罪大惡極,終日心裏所想的盡都是惡事, 耶和華就因造人在地上感到遺憾,心中憂傷。 耶和華說:「我要把所造的人和走獸,爬行動物,以及天空的飛鳥,都從地面上除滅,因為我造了他們感到遺憾。」 只有 挪亞 在耶和華眼前蒙恩。 這是 挪亞 的後代。 挪亞 是個義人,在他的世代中是個完全人。 挪亞 與上帝同行。 挪亞 生了三個兒子,就是 閃 、 含 和 雅弗 。 這地在上帝面前敗壞了,地上充滿了暴力。 上帝觀看這地,看哪,它敗壞了,因為凡血肉之軀在地上的行為都敗壞了。 上帝對 挪亞 說:「在我面前,凡血肉之軀的結局已經臨到,因著他們, *******地上充滿了暴力。**** 看哪,我要把他們和這地一起毀滅。 創世記 6:5‭-‬13 RCUV https://bible.com/bible/139/gen.6.5-13.RCUV

2 个月 前
隨心亂作Bowie
隨心亂作Bowie

耳油未盡

2 个月 前
yumwo
yumwo

高質素分享 👍

2 个月 前
Rose Chan
Rose Chan

好聽,今集👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

2 个月 前
Yuk Lin NG
Yuk Lin NG

感謝各位主持嘉賓分享!好少分享聖經根源,更好少坐定定 聽足兩個鐘節目!多謝

2 个月 前
Red Red
Red Red

OMG 痴線⋯⋯正到咁!👍👍👍👍👍👍

2 个月 前
MuCa We
MuCa We

係帶DNA上UFO

2 个月 前
貓江湖
貓江湖

唉! 太糟糕了, 亂七八糟! 基督教聖經不可信, 由當時有勢力人士編寫. 夏娃本來是亞當的母親卻寫成老婆. 叫他去 FIGU 找真相. 今集不值得看, 甚至不值得參考 ! 如果認真學習古代文明你又思路清晰, 你再也不會是基督徒 !!!

2 个月 前
寶寶
寶寶

互相尊重啦,大家有宗教自由,我地對人類同宇宙知嘅野太少,be open

2 个月 前
Tammy Jojo
Tammy Jojo

@貓江湖 咁你係睇乜嘢經認識你口中嘅上帝呀?

2 个月 前
貓江湖
貓江湖

@Tammy Jojo 我唔會話你蠢。上帝,乜只有你所指嘅宗教先至有嘅咩?任何宗教/信仰都可以有上帝!瞓醒未?

2 个月 前
Tammy Jojo
Tammy Jojo

@貓江湖 你精神錯亂呀???? 一時又話基督教聖經不可信!!最後結論 又 上帝 又靈魂!! 你D留言好廢!

2 个月 前
隨心亂作Bowie
隨心亂作Bowie

@貓江湖 笑 我話被訪者所提及的 自古以來既資料及數據 同其他研究專家資料 都係可信既參考資料 你有你信 我有我信 係咁先

2 个月 前
Jen Chin
Jen Chin

正呀 👍🏻 好聽

2 个月 前

下一个

【怪壇異點靈】古文明科技展

2:05:45

【怪壇異點靈】古文明科技展

怪壇@邁步工房

意见 64 000

【怪壇異點靈】特異功能。堅!

2:00:42

【怪壇異點靈】特異功能。堅!

怪壇@邁步工房

意见 54 000

【怪壇異點靈】香港懸案系列

2:08:55

【怪壇異點靈】香港懸案系列

怪壇@邁步工房

意见 122 000

【覺知生活館】古文明·晶石·頻率·科技

1:37:25

【怪壇異點靈】第二十三集 - 共濟會的陰謀論

2:05:24

【怪壇異點靈】World War III

1:54:00

【怪壇異點靈】World War III

怪壇@邁步工房

意见 57 000

【怪壇異點靈】第二十集 - 紫微斗數論香港

2:04:19

【山。竹。牛肉】西秘書你為何L樣?

1:32:06

【怪壇異點靈】天下為公 --- 區姐

1:47:10

【怪壇異點靈】天下為公 --- 區姐

怪壇@邁步工房

意见 54 000

Who Is SMARTER? 😂 #shorts

0:30

Who Is SMARTER? 😂 #shorts

LankyBox

意见 184 519 440

林匡正現場直播0612銅鑼灣突發直擊

5:31:33

林匡正現場直播0612銅鑼灣突發直擊

啤梨頻道BarryMa TV

意见 229 800